Ansæt en landdistriktsvækstpilot

Statsstøtteregler

En landdistriktsvækstpilot har en videregående uddannelse og skal hjælpe mindre virksomheder i landdistrikter med at skabe vækst og beskæftigelse.

 

Hos Innovationsfonden kan du altid finde helt opdaterede regler for landdistriktvækstpiloten. Find dem her.

 

 

Investeringer fra landdistriktsvækstpilotordningen tildeles efter EU’s de minimisregler for statsstøtte. Det betyder, at det i forbindelse med ansøgningen skal oplyses, hvor meget de minimis-støtte virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet. Virksomheden kan højst modtage 200.000 EUR, svarende til ca. 1.500.000 kr., i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis tilskuddet fra landdistriktsvækstpilotordningen gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud.


Hvordan ved man, om allerede modtaget støtte er de minimis?
Virksomheder kan modtage støtte fra flere forskellige ordninger, og under nogle af disse ordninger tildeles støtten efter de minimis-reglerne. Hvis en ordning følger de minimis- reglerne, skal det efter EU-retten som udgangspunkt stå eksplicit i støtteordningens bestemmelser og i bevillingsbrevet til virksomheden. Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til den myndighed, der varetager den pågældende ordning.


Håndtering af de minimis-regler ved fusioner, virksomhedsoverdragelser og spaltning af virksomheder
I tilfælde af fusioner og virksomhedsoverdragelser skal der tages hensyn til al den de minimis-støtte, der hidtil er ydet til de fusionerende virksomheder ved afgørelsen af, om ny de minimis-støtte til den nye eller den overtagende virksomhed overstiger det relevante loft, jf. den generelle de minimis-forordning, art. 3, stk. 8. Hvis en virksomhed spaltes i to eller flere selvstændige virksomheder, skal den de minimis-støtte, der blev ydet inden spaltningen, henregnes til den virksomhed, som den kom til gode, hvilket som udgangspunkt er den virksomhed, der overtager de aktiviteter, som de minimis-støtten blev anvendt til, jf. den generelle de minimis-forordning, art. 3, stk. 9.


Særlige regler for primærproducenter af landbrugsprodukter, fiskeri samt akvakultur
For primærproducenter af landbrugsprodukter skal virksomheden skrive under på, at den ikke samlet set over en treårig periode har modtaget de minimis støtte for mere end 15.000 EUR (ca. 110.000 kr.), hvilket er det maksimale beløb disse virksomheder kan søge om. Hvis tilskuddet fra Landdistriktsvækstpiloten gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud.

For virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren ligger den tilsvarende grænse for den tilladte statsstøtte under de minimis reglerne på 30.000 EUR (ca. 220.000 kr.).

Hvis du vil vide mere om ovenstående regler, kan du læse mere på Innovationsfondens hjemmeside.